Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
18.12.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Telefónne číslo
19/2014
0.00 Orange Slovensko , a.s.
Metodova 8 , 821 08 Bratislava
detail
11.12.2014 Zmluva o výpožičke
Viď Protokol o odovzdaní a prevzatí
18/2014
0.00 Ministerstvo školstva , vedy , výskumu a športu SR
Stromová 1 . 813 30 Bratislava
detail
01.12.2014 Darovacia zmluva
Finančný dar
17/2014
100.00 DOLKAM ŠUJA , a.s.
Šuja , 015 01 Rajec
detail
12.09.2014 Zmluva o dielo
Rekonštrukcia miestnej komunikácie parc. č. 2171/1
15/2014
14,769.60 RILINE , s.r.o.
Štiavnická 5140 , 034 01 Ružomberok
detail
12.09.2014 Kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka
Predaj potravinárskeho tovaru
16/2014
0.00 DEMIFOOD spol. s r. o.
Piešťanská 2 503 / 43 , Nové Mesto nad Váhom
detail
18.08.2014 Dodatok č. 1/2014 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.11.2013
Doba nájmu pozemkov
13/2014
5,000.00 KSR - Kameňolomy SR , s.r.o.
Neresnícka cesta 3 , 960 01 Zvolen
detail
18.08.2014 Zmluva o účasti na projekte č. 23203 / 26120130025
Vzájomná spolupráca pri realizácii aktivít
14/2014
0.00 Metodicko - pedagogické centrum
Ševčenkova 11 , 850 05 Bratislava
detail
25.06.2014 Darovacia zmluva
Finančný dar
12/2014
100.00 DOLKAM ŠUJA , a.s.
Šuja , 015 01 Rajec
detail
04.06.2014 Hromadná licenčná zmluva
udelenie licencie - súhlasu Používateľovi na použitie hudobných diel
10/2014
0.00 SOZA
Rastislavova 3 , 821 08 Bratislava
detail
04.06.2014 Zmluva o výpožičke
Viď Protokol o odovzdaní a prevzatí
11/2014
0.00 Ministerstvo školstva , vedy , výskumu a športu SR
Stromová 1 . 813 30 Bratislava
detail
27.05.2014 Rámcová dohoda č. 01 / 2014 o zbere a preprave komunálneho odpadu
kompletné služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
9/2014
0.00 MEGAWASTE SLOVAKIA , s.r.o.
Ul. Nová 134 , 017 01 Považská Bystrica
detail
26.05.2014 Nájomná zmluva
Nájom pozemku
8/2014
300.00 LUVEMA , s.r.o. Nová Baňa
ul. M.R. Štefánika 43 , 968 01 Nová Baňa
detail
19.05.2014 Poistná zmluva číslo : 441 - 5046014
Poistenie majetku
6/2014
296.96 KOOPERATIVA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4 , 816 23 Bratislava
detail
19.05.2014 Nájomná zmluva
Nájom pozemku
7/2014
1,500.00 BEKAM , s.r.o.
Považský Chlmec 500 , 010 03 Žilina
detail
18.03.2014 Zámenná zmluva
Zámena nehnuteľností
5/2014
0.00 Peter Barčiak
Gaštanová 3075/9 , 010 07 Žilina
detail
10.03.2014 Zmluva o prenose čísla
Prenos čísla
4/2014
0.00 Orange Slovensko , a.s. ,
Metodova 8 , 821 08 Bratislava
detail
17.02.2014 Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
Plavecký výcvik pre žiakov Materskej školy
3/2014
18.00 Mestské športové kluby Považská Bystrica , s.r.o.
Športová hala , sídlisko SNP 2549 , 017 01 Považská Bystrica
detail
14.02.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Účastnícky program , telefónne číslo , služby , číslo SIM karty ...
2/2014
0.00 Orange Slovensko , a.s. ,
Metodova 8 , 821 08 Bratislava
detail
04.02.2014 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
Poskytovanie technickej pomoci
1/2014
0.00 BROS , s.r.o.
Zádubnie 169 , 010 03 Žilina
detail