Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
18.12.2023 Zmluva o EB
Zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva
22/2023
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
15.12.2023 Zmluva o dielo
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt, stavebné úpravy MŠ v obci Veľká Čierna
20/2023
2,490.00 Hriňák DS s.r.o.
Sulín 78, 065 46 Sulín
detail
01.12.2023 Dohoda o zimnej údržbe miestnych komunikácií a verejného priestranstva
Poskytovanie zimnej údržbe miestnych komunikácií a verejného priestranstva - pluhovanie a posyp
19/2023
30.00 Obec Malé Lednice
Malé Lednice 101, 018 16 Domaniža
detail
16.11.2023 Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 a k 31.12.2023
Vykonanie auditu účtovnej závierky a vypracovanie audítorskej správy o výsledku auditu
18/2023
1,400.00 Ing. Ľudovít Vician
Stred č. 56/48, 017 01 Považská Bystrica
detail
10.11.2023 Mandátna zmluva
MANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (uzatvorená v zmysle ustanovenia § 566 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)
17/2023
300.00 TORVO SK s.r.o.
Narcisová 799/8, 821 01 Bratislava
detail
08.11.2023 Dohoda č. 23/25/010/72
Realizácia činností - hmotná núdza
16/2023
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
11.10.2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202761
Záväzok poskytovateľa poskytnúť používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať
15/2023
0.00 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárová 8, 917 02 Trnava
detail
06.10.2023 Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Finančný dar
14/2023
2,142.66 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
04.10.2023 Zmluva o spolupráci
Spolupráca za účelom využitia 2% zo zaplatenej dane z príjmu
13/2023
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
18.07.2023 Zmluva o prenájme
Prenájom mobilných WC
12/2023
144.00 JOHNY SERVIS s.r.o.
Gajary-Dolečky P.O.BOX 3
detail
23.06.2023 Zmluva o poskytnutí grantu č. MO23_034
Poskytnutie grantu na projekt Odmalička športujeme
11/2023
999.90 Nadácia Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2
detail
15.06.2023 Rámcová dohoda č. 1/2023 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a a drobným stavebným odpadom
10/2023
0.00 FM - Trans SK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Kľačno 25, 972 15 Kľačno
detail
18.05.2023 Zmluva o spolupráci
Spolupráca v oblasti bezproblémového priebehu detskej plaveckej škôlky
9/2023
60.00 Detské plavecké centrum, n.o.
Na kopci 627/35, 010 01 Žilina
detail
10.05.2023 Zmluva o podmienkach predaja
Dodávanie tovaru do MŠ
8/2023
0.00 KORUNA, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
detail
17.03.2023 Zmluva o nájme pozemku
Prenájom časti pozemku p.č. 1142 - TTP na výstavbu malej kmpostárne
7/2023
0.00 Pozemkové spoločenstvo, Komposesorát Veľká Čierna
Veľká Čierna 118
detail
07.03.2023 Nájomná zmluva
Prenájom kontajnera na textil, obuv, hračky
4/2023
24.00 Zdeno Mišutka
Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica
detail
07.03.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
5/2023
720.00 KORUNA, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
detail
07.03.2023 Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
6/2023
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
10.01.2023 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
1/2023
20.00 URÍK s.r.o.
Zátočná 467/16 , 013 13 Rajecké Teplice
detail
10.01.2023 Dodatok č.1 k dohode č. 22/25/010/67
realizácia činnosti - hmotná núdza
2/2023
0.00 Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16 , 010 01 Žilina
detail
10.01.2023 Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
postúpenia a prevzatie práv a povinností
3/2023
168.00 BROS Computing , s.r.o.
Kolmá 169/10 , 010 03 Žilina
detail