Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
16.12.2020 Zmluva o výpožičke
koncové zariadenie + SIM karta
25/2020
0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Miletičova 3 , 824 67 Bratislava
detail
15.12.2020 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
úprava práv a povinností , poverenie sprostretkovateľa
21/2020
0.00 MAPA Slovakia Digital s.r.o.
Dvojkrížna 49 , 821 06 Bratislava
detail
15.12.2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Veľká Čierna_ 01
poskytnutie suplicencie k Dielu , poskytnutie prístupu na svoj server ...
22/2020
240.00 MAPA Slovakia Digital s.r.o.
Dvojkrížna 49 , 821 06 Bratislava
detail
15.12.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
mesačný paušál Biznis Premium 23 + mobilný telefón
23/2020
23.00 Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
detail
15.12.2020 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
Vývoz pevného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
24/2020
11.50 URÍK s.r.o.
Zátočná 467/16 , 013 13 Rajecké Teplice
detail
11.12.2020 Dohoda
plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi v obci Veľká Čierna
20/2020
60.00 Obec Šuja
Šuja č. 1 , 015 01 Rajec
detail
25.11.2020 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
bezodplatné poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
19/2020
0.00 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárová 8 , 917 02 Trnava
detail
12.11.2020 DOHODA č. 20/25/010/26
aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe
17/2020
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16 , 010 01 Žilina
detail
12.11.2020 DOHODA č. 20/25/012/5
realizácia aktivačnej činnosti - malé obecné služby
18/2020
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16 , 010 01 Žilina
detail
29.10.2020 Dodatok č.4/2020 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.11.2013
nájom pozemku
16/2020
5,000.00 KSR - Kameňolomy SR , s.r.o.
Neresnícka cesta 3 , 960 01 Zvolen
detail
28.10.2020 Rámcová kúpna zmluva
záväzok dodávať tovar a záväzok prevziať tovar a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu
15/2020
0.00 LUNYS , s.r.o.
Hlavná 4512/96 , 059 51 Poprad
detail
26.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Návratná finančná výpomoc - práva a povinnosti zmluvných strán
14/2020
8,518.00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5 , 817 82 Bratislava
detail
21.08.2020 Rámcová zmluva na dodávku " mäsa , údenín a mäsových výrobkov "
Nákup a predaj " Mäsa , údenín a mäsových výrobkov "
13/2020
0.00 BRIPET s.r.o.
Pružina 119 , 018 22 Pružina
detail
14.08.2020 Zmluva o bežnom účte
zriadenie účtu školskej jedálne
12/2020
0.00 Prima banka Slovensko , a.s.
Hodžova 11 , 010 11 Žilina
detail
10.07.2020 Zmluva na dodávku ovocia , zeleniny a výrobkov z nich
Dodávanie ovocia , zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu " Školské ovocie "
11/2020
0.00 LUNYS , s.r.o.
Hlavná 4512/96 , 059 51 Poprad
detail
25.06.2020 Rámcová dohoda č. 3011/2020 o zbere a preprave komunálneho odpadu
poskytovanie komplexných služieb v oblasti nakladania s KO a DSO
10/2020
0.00 T+T , a.s.
Andreja Kmeťa 18 , 010 01 Žilina
detail
14.05.2020 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
8/2020
80.00 Lukáš Briestenský
Veľká Čierna 13 , 015 01
detail
14.05.2020 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
9/2020
80.00 Martin Škola
Jasenové 187 , 013 19 Jasenové
detail
07.05.2020 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
7/2020
80.00 Peter Sádecký - AQASTYL
Veľká Čierna 76 , 015 01
detail
31.03.2020 Zmluva o poskytnutí grantu
poskytnutie grantu
6/2020
500.00 Pastoračný fond Žilinskej diecézy
Jána Kalinčiaka 1 , 010 01 Žilina
detail
09.03.2020 Zmluva o spolupráci
možnosti použitia 2% zo zaplatenej dane
5/2020
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12 , 010 01 Žilina
detail
12.02.2020 Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy
4/2020
0.00 NATUR - PACK , a.s.
Bajkalská 25 , 821 01 Bratislava
detail
17.01.2020 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu č. 6300140341
3/2020
0.00 Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava
detail
13.01.2020 Dodatok k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
spôsob zasielania faktúr
2/2020
0.00 DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o.
Kálov 356 , 010 01 Žilina
detail
09.01.2020 Zmluva o bežnom účte
zriadenie účtu
1/2020
0.00 Prima banka Slovensko , a.s.
Hodžova 11 , 010 11 Žilina
detail