Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
29.12.2016 Rámcová zmluva na dodávku " mäsa , údenín a mäsových výrobkov "
Podmienky nákupu a predaja mäsa , údenín a mäsových výrobkov
25/2016
0.00 B&B , MASO - ÚDENINY s.r.o.
Nádražná 578 , 015 01 Rajec
detail
01.12.2016 Zmluva o vývoze komunálneho dopadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
24/2016
0.00 URÍK s.r.o.
Zátočná 467/16, 013 13 Rajecké Teplice
detail
24.11.2016 Dohoda č. 16/25/010/124
o pomoci v hmotnej núdzi
23/2016
0.00 Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
19.10.2016 Zmluva o poskytovaní služieb č. 386/2016
služby - projektový manažér - externé riadenie
22/2016
1,200.00 EUROFORMES, a.s.
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina
detail
11.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
príspevok na činnosť správcu IS DCOM
21/2016
1.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
06.10.2016 Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. Občianskeho zákonníka
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
19/2016
1,923.61 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
06.10.2016 Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. Občianskeho zákonníka
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
20/2016
428.19 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
03.10.2016 Poistná zmluva č. 245317460 zo dňa 3.10.2016
poistenie zodpovednosti za škodu
18/2016
68.45 Generali Poisťovňa, a.s.,
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava
detail
07.09.2016 Zmluva o čistení žumpy a odpadových vôd
čistenie žumpy a odpadových vôd
17/2016
0.00 Peter Ďurčanský Čistá žumpa
Ďurčiná 232, 015 11
detail
26.08.2016 Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č. 03/2016
odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
16/2016
10.00 ALL SERVICE, s.r.o.
Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina
detail
11.07.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci
15/2016
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
01.07.2016 Zmluva o dielo - rekonštrukcia miestneho rozhlasu a výmena elektrického rozvádzača VO v obci Veľká Čierna
rekonštrukcia miestneho rozhlasu a výmena el.rozvádzača verej.osvetlenia
14/2016
10.98 3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
detail
27.06.2016 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600431
skupinové úrazové poistenie
13/2016
16.05 Generali Poisťovňa, a.s.,
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava
detail
24.06.2016 Zmluva o poskytnutí daru
dar na obecné hody
12/2016
300.00 AGROREGIÓN, a.s.
Hollého 203/50, 015 01 Rajec
detail
03.06.2016 Dodatok č. 1 k dohode č. 07/§52/2015 zo dňa 4.12.2015
úprava práv a povinností pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
11/2016
0.00 Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
30.05.2016 Dohoda číslo 37§52a/2016/NP PZ VAOTP
poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť
10/2016
81.29 Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
25.04.2016 Zámenná zmluvy uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka
zámena parciel CKN č. 472, CKN č. 574 a EKN č. 2149
09/2016
0.00 Domanický Marián
Veľká Čierna 75
detail
19.04.2016 Zmluva o postkytnutí dotácie z vlastných príjmov ŽSK
poskytnutie schváleného finančného prostriedku - dotácie
7/2016
500.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
08.04.2016 Zmluva o nájme pozemku podľa §663 Občianskeho zákonníka
prenájom parcely registra "E" 1141/2
8/2016
0.00 Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Veľká Čierna
Veľká Čierna
detail
06.04.2016 Zmluva č. 1612103 v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
odmena za práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov
6/2016
38.50 Slovgram
Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
detail
15.03.2016 Zmluva o dielo
Verejné osvetlenie v obci Veľká Čierna
5/2016
9,246.24 Vrotech s.r.o.
Na piesku 17089/8, 821 05 Bratislava-Ružinov
detail
14.03.2016 Darovacia zmluva 1/2016
finančný dar - materská škola
3/2016
1,000.00 GEOstatik a.s.
Kragujevská 11, 010 11 Žilina
detail
14.03.2016 Zmluva o spolupráci
2% zo zaplatenej dane
4/2016
0.00 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
29.02.2016 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600379
skupinové úrazové poistenie
2/2016
15.15 Generali Poisťovňa, a.s.,
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava
detail
18.01.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
verejná telefónna služba
1/2016
19.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail