Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.12.2018 Dohoda
umiestnenie autobusovej čakárne
44/2018
40.00 Mária Špániková
Domaniža č. 196 , 018 16 Domaniža
detail
21.12.2018 Dohoda rekapitulácie preddavkových platieb
rekapitulácia preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúr
43/2018
0.00 Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina
detail
20.12.2018 Darovacia zmluva
finančný dar
42/2018
271.84 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12 , 010 01 Žilina
detail
19.12.2018 Kúpna zmluva
pozemky
41/2018
276.00 podľa zoznamu v kúpnej zmluve
podľa zoznamu v kúpnej zmluve
detail
13.12.2018 Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 639/2018
dátum použitia dotácie
40/2018
0.00 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava 1
detail
27.11.2018 DOHODA č. 18/25/50J/51
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku
38/2018
3,157.83 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16 , 010 01 Žilina
detail
27.11.2018 Dohoda o zimnej údržbe miestnych komunikácií a verejného priestranstva
Zimná údržba miestnych komunikácií a verejného priestranstva
39/2018
18.00 CHALUPY AKZ , s.r.o.
Rajecká Lesná 461 , 013 15 Rajecká Lesná
detail
23.11.2018 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
37/2018
80.00 Martin Briestenský
Veľká Čierna 30 , 015 01
detail
22.11.2018 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
Vývoz pevného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
36/2018
1.50 URÍK s.r.o
Zátočná 467/16 , 013 13 Rajecké Teplice
detail
16.11.2018 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
35/2018
80.00 Rudolf Domanický
Veľká Čierna 49 , 015 01 Rajec
detail
08.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu v roku 2018
úprava zmluvných podmienok , práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie
34/2018
8,500.00 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava 1
detail
02.11.2018 Zmluva o dielo
dielo " Detské ihrisko v obci Veľká Čierna "
33/2018
8,877.36 PLAYSYSTEM s.r.o.
Rampova 4 , 040 01 Košice
detail
31.10.2018 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072ZA130084
Zmena čísla bankového účtu
32/2018
0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12 , 815 26 Bratislava
detail
24.10.2018 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.126/006/18
poskytnutie úveru
26/2018
96,843.75 Prima banka Slovensko , a.s.
Hodžova 11 , 010 11 Žilina
detail
24.10.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
platnosť zmluvy
27/2018
0.00 Ing. Mária Kasmanová , licencia UDVA č. 1114
Hlavná 6/3 , 013 14 Kamenná Poruba
detail
24.10.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Audit účtovnej závierky , overenie výročnej správy
28/2018
625.00 Ing. Mária Kasmanová , licencia UDVA č. 1114
Hlavná 6/3 , 013 14 Kamenná Poruba
detail
24.10.2018 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
IS : Mzdy a personalistika
29/2018
0.00 Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
detail
24.10.2018 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
IS : Sociálne služby
30/2018
0.00 Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
detail
24.10.2018 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
IS : Stavebný úrad
31/2018
0.00 Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
detail
05.10.2018 Darovacia zmluva
finančný dar
25/2018
1,315.68 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12 , 010 01 Žilina
detail
03.10.2018 Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO na Opravu MK v obci Veľká Čierna
úprava termínu vykonania diela
24/2018
0.00 CEMIS , s.r.o.
Bučany 803 , 919 28 Bučany
detail
02.10.2018 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
23/2018
80.00 Anna Domanická
Veľká Čierna 116 , 015 01
detail
28.09.2018 Zmluva na poskytnutie služby
činnosť technického a stavebného dozoru počas realizácie stavby
22/2018
800.00 SLOSSBAU s.r.o.
Juraja Závodského 75 , 010 04 Žilina
detail
24.09.2018 Zmluva o grantovom účte
zriadenie grantového účtu
20/2018
0.00 Prima banka Slovensko , a.s.
Hodžova 11 , 010 11 Žilina
detail
24.09.2018 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva
21/2018
0.00 Prima banka Slovensko , a.s.
Hodžova 11 , 010 11 Žilina
detail
13.09.2018 DOHODA č. 18/25/012/21
úprava práv a povinností účastníkov dohody
19/2018
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16 , 010 01 Žilina
detail
12.09.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
spracúvanie osobných údajov
18/2018
0.00 MADE spol. s r. o.
Hurbanova 14A , 974 01 Banská Bystrica
detail
13.08.2018 Darovacia zmluva
materiálny dar - kamenivo
16/2018
0.00 Bekam , s.r.o.
Považský Chlmec 500 , 010 03 Žilina
detail
13.08.2018 Darovacia zmluva
finančný dar
17/2018
300.00 Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Veľká Čierna
Veľká Čierna 015 01
detail
06.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2018/HP6
poskytnutie schváleného finančného príspevku
15/2018
1,500.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 , 011 09 Žilina
detail
26.06.2018 Zmluva o poskytnutí daru
finančný dar na obecné hody
14/2018
300.00 AGROREGIÓN, a.s.
Hollého 203/50, 015 01 Rajec
detail
21.06.2018 Zmluva o dielo
" Vstupná brána na cintorín Veľká Čierna "
13/2018
6,650.00 Ondrej Rajčan
Ďurčina 236 , 015 01
detail
01.06.2018 Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
Plavecký výcvik pre žiakov MŠ
12/2018
25.00 Mestské športové kluby Pov Bystrica s.r.o.
Športová hala , sídl. SNP 2549 , 017 01 Považská Bystrica
detail
31.05.2018 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2405883334
poistenie osôb
11/2018
15.08 Generali Poisťovňa, a.s.,
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava
detail
14.05.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130084
Úprava zmluvných podmienok , práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP
10/2018
96,843.75 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12 , 815 26 Bratislava
detail
03.05.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
spracovanie základnej dokumentácie bezpečnostných opatrení
9/2018
100.00 BROS Computing , s.r.o.
Zádubnie 169 , 010 03 Žilina
detail
02.05.2018 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
8/2018
80.00 Ľubomír Cviček
Veľká Čierna 95 , 015 01 Rajec
detail
23.04.2018 DOHODA č.18/25/52A/76 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
7/2018
300.12 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
13.04.2018 Rámcová zmluva na dodávku " mäsa , údenín a mäsových výrobkov "
Podmienky nákupu a predaja mäsa , údenín a mäsových výrobkov
6/2018
0.00 BRIPET s.r.o.
Pružina 119 , 018 22 Pružina
detail
13.03.2018 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste
5/2018
0.00 Stredoslovenská distribučná , a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
01.03.2018 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste
3/2018
0.00 Stredoslovenská distribučná , a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
01.03.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 24.6.2016
zmena čl. 4.3 Zmluvy
4/2018
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
12.02.2018 Rámcová kúpna zmluva
záväzné všeobecné podmienky , náležitosti a dojednania ohľadom čiastkových kúpnych zmlúv
2/2018
0.00 ŠEVT , a.s.
Plynárenská 6 , 821 09 Bratislava
detail
07.02.2018 Zmluva o spolupráci
možnosti použitia 2 % zo zaplatenej dane
1/2018
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail