Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.12.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
telefónny paušál
28/2017
19.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
28.12.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
telefónny paušál
29/2017
14.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
28.12.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
predaj zariadenia MT
30/2017
162.00 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
28.12.2017 Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO na Opravu MK v obci Veľká Čierna
zmena sídla spoločnosti
31/2017
0.00 CEMIS , s.r.o.
Bučany 803 , 919 28 Bučany
detail
20.12.2017 Zmluva o nájme č. 1697/2017
nájom verejného vodovodu
27/2017
10.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie ,a.s.
Bôrická cesta 1960 , 010 57 Žilina
detail
23.11.2017 Dohoda o zimnej údržba miestnych komunikácií a verejného priestranstva
poskytovanie zimnej údržby miestnych komunikácii a verejného priestranstva
26/2017
17.00 CHALUPY AKZ, s.r.o.
Rajecká Lesná 461, 013 15
detail
21.11.2017 Zmluva o dielo
zhotovenie diela - stavba Materská škôlka Veľká Čierna - zateplenie a stavebné úpravy objektu
25/2017
95,483.08 ELDAS , s.r.o.
Podhorie 164 , 013 18 Žilina
detail
07.11.2017 Kúpna zmluva
prevod vlastníckeho práva na nehnuteľnosť
24/2017
1.00 Rudolf Domanický
Veľká Čierna 49 , 015 01
detail
03.11.2017 Nájomná zmluva
parcela registra "C" č.273 v k. ú. Veľká Čierna
23/2017
0.00 Terézia Čelková
Rajecké Teplice 473 , 013 13
detail
02.11.2017 Dohoda č. 17/25/010/103
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
22/2017
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
27.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste
18/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
27.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste
19/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
27.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste
20/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
27.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste
21/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
25.10.2017 Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. Občianskeho zákonníka
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
17/2017
267.50 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
23.10.2017 Kúpna zmluva
parcela C-KN č. 752/4
16/2017
272.00 Miroslav Domanický , Jaroslava Domanická
Veľká Čierna č.58 , 015 01
detail
17.10.2017 Dodatok č. 2/2017 k Nájomnej zmluve
Doba nájmu a nájomné
15/2017
5,000.00 KSR - Kameňolomy SR , s.r.o.
Neresnícka cesta 3 , 960 01 Zvolen
detail
29.09.2017 Dodatok k Zmluve o dielo č. SB 27112015/1
platnosť odmeny za vyhotovenie Diela
14/2017
0.00 Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
detail
26.09.2017 Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. Občianskeho zákonníka
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
13/2017
1,392.58 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
31.07.2017 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu (MQC)
Vydanie mandátneho certifikátu
12/2017
0.00 Disig ,a.s.
Záhradnícka 151 , 821 08 Bratislava
detail
28.07.2017 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo : 17K114084
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov
11/2017
3.50 DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o.
Kálov 356 , 010 01 Žilina
detail
29.06.2017 Zmluva o dielo
Oprava MK v obci Veľká Čierna
9/2017
110,267.27 CEMIS s.r.o.
Bratislavská 5979/6A , 917 01 Trnava
detail
29.06.2017 Zmluva o poskytnutí daru
finančný dar na obecné hody
10/2017
300.00 AGROREGIÓN, a.s.
Hollého 203/50, 015 01 Rajec
detail
14.06.2017 Rámcová dohoda č. 1810/2017 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
8/2017
11,577.60 T+T , a.s.
Andreja Kmeťa 18 , 010 01 Žilina
detail
24.04.2017 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
cena za dodávku plynu
7/2017
0.00 Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava
detail
13.04.2017 Rámcová zmluva na dodávku " mäsa , údenín a mäsových výrobkov "
Podmienky nákupu a predaja mäsa , údenín a mäsových výrobkov
6/2017
0.00 Ján Briestenský BRIPET
Pružina 88 , 018 22 Pružina
detail
06.04.2017 Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 15/027/09 Dodatok č. 3
Výška úveru a úročenie úveru
5/2017
0.00 Prima banka Slovensko , a.s.
Hodžova 11 , 010 11 Žilina
detail
09.03.2017 Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
Plavecký výcvik pre žiakov MŠ
4/2017
20.00 Mestské športové kluby Pov Bystrica s.r.o.
Športová hala , sídl. SNP 2549 , 017 01 Považská Bystrica
detail
09.03.2017 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
Prenechanie majetku vlastníka na prevádzkovanie
3/2017
4.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie ,a.s.
Bôrická cesta 1960 , 010 57 Žilina
detail
02.03.2017 Darovacia zmluva 1/2017
finančný dar
2/2017
143.90 PS KOMPOSESORÁT Veľká Čierna
Veľká Čierna 015 01
detail
21.02.2017 Zmluva o spolupráci
možnosti použitia 2 % zo zaplatenej dane
1/2017
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail