Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.12.2021 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
Rozsah prác a cenová kalkulácia
29/2021
896.40 3W Slovakia , s.r.o.
Melčice Lieskové 589 , 913 05 Melčice Lieskové
detail
30.12.2021 Dodatok č.5/2021 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.11.2013
doba nájmu a spôsob platenia
30/2021
5,000.00 KSR - Kameňolomy SR , s.r.o.
Neresnícka cesta 3 , 960 01 Zvolen
detail
30.12.2021 Darovacia zmluva
Materiálny dar - kamenivo z lomu Veľká Čierna DP I.
31/2021
0.00 Bekam , s.r.o.
Považský Chlmec 500 , 010 03 Žilina
detail
25.11.2021 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
Zriadenie vecného bremena - parcela KNE č. 2172/1
28/2021
0.00 Stredoslovenská distribučná , a.s.
Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina
detail
08.11.2021 DOHODA č. 21/25/012/57
realizácia aktivačnej činnosti - menšie obecné služby
25/2021
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16 , 010 01 Žilina
detail
08.11.2021 DOHODA č. 21/25/010/69
realizácia činnosti - hmotná núdza
26/2021
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16 , 010 01 Žilina
detail
08.11.2021 Nájomná zmluva č. 62/2021 o nájme poľnohospodárskej pôdy
dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy
27/2021
40.37 AGROREGIÓN a.s.
Hollého 203/50 , 015 01 Rajec
detail
26.10.2021 Darovacia zmluva
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
24/2021
1,668.46 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12 , 010 01 Žilina
detail
11.10.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
balík služieb - Biznis linka S
23/2021
14.00 Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
detail
29.09.2021 ZMLUVA na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
mlieko a mliečne výrobky pre žiakov v rámci akcie " Školský program časť B školské mlieko "
20/2021
0.00 LUNYS , s.r.o.
Hlavná 4512/96 , 059 51 Poprad
detail
29.09.2021 DODATOK č.1 k Licenčnej zmluve č. U1963/2015
cena za Systémovú podporu
21/2021
100.00 MADE spol. s r. o.
Hurbanova 14A , 974 01 Banská Bystrica
detail
29.09.2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z092
poskytnutie NFP
22/2021
18,850.57 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12 , 815 26 Bratislava
detail
17.09.2021 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
zabezpečenie realizácie praktického vyučovania žiakov
19/2021
0.00 Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116 , 039 01 Turčianske Teplice
detail
24.08.2021 Rámcová zmluva na dodávku " mäsa , údenín a mäsových výrobkov "
Nákup a predaj " Mäsa , údenín a mäsových výrobkov "
18/2021
0.00 BRIPET s.r.o.
Pružina 119 , 018 22 Pružina
detail
29.06.2021 Licenčná zmluva
Práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k udelenej licencii
16/2021
343.86 3W Slovakia , s.r.o.
Melčice Lieskové 589 , 913 05 Melčice Lieskové
detail
29.06.2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Poverenie spracúvaním osobných údajov
17/2021
0.00 3W Slovakia , s.r.o.
Melčice Lieskové 589 , 913 05 Melčice Lieskové
detail
09.06.2021 Dodatok č.1 D1 k Zmluve o dielo č. 101/2019/08431
Zmena názvu zhotoviteľa a termínu ukončenia diela
15/2021
0.00 COLAS Slovakia , a.s.
Orešianska 3168/7 , 9170 01 Trnava
detail
22.05.2021 Zmluva o poskytnutí grantu č. 21070
poskytnutie peňažných prostriedkov na uskutočnenie projektu
14/2021
998.72 Nadácia Kia Motors Slovakia
Sv. Jána Nepomuckého 1 282/1 , 013 01 Teplička nad Váhom
detail
06.05.2021 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
13/2021
80.00 Mgr. Peter Sádecký
Malé Lednice 89 , 018 16
detail
04.05.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
balík služieb - Biznis linka M
12/2021
19.99 Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
detail
28.04.2021 Darovacia zmluva č. 17392/2021
darovanie finančných prostriedkov
10/2021
800.00 Nadácia Pontis
Zelinárska 2 , 821 08 Bratislava 2
detail
28.04.2021 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
vydanie a používanie platobnej karty
11/2021
0.00 Prima banka Slovensko , a.s.
Hodžova 11 , 010 11 Žilina
detail
25.03.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
termín vrátenia predmetu výpožičky
6/2021
0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Lamačská cesta 3/C , 840 05 Bratislava 45
detail
25.03.2021 Zmluva o spolupráci
možnosti použitia 2% zo zaplatenej dane
7/2021
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12 , 010 01 Žilina
detail
25.03.2021 Darovacia zmluva
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
8/2021
1,605.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12 , 010 01 Žilina
detail
25.03.2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľká Čierna v roku 2021 , číslo zmluvy:1/2021
poskytnutie finančnej dotácie
9/2021
100.00 Rímskokatolícka cirkev , Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1 , 010 01 Žilina
detail
26.02.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
zmeny v jednotlivých zneniach bodov zmluvy
4/2021
0.00 NATUR - PACK , a.s.
Bajkalská 25 , 821 01 Bratislava
detail
26.02.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
cena plnenia a platobné podmienky , trvanie zmluvy
5/2021
200.00 ADOS LÚČ , s.r.o.
Pri Rajčianke 139 , 013 19 Zbyňov
detail
22.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb
poskytovanie služieb súvisiacich so zberom , prepravou , zhodnocovaním alebo zneškodňovaním dohodnutých odpadov
2/2021
55.00 ENVIROLIVE , s.r.o.
Kragujevská 12 , 010 01 Žilina
detail
22.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb
zriadenie dočasného mobilného odberného miesta
3/2021
0.00 ADOS LÚČ , s.r.o.
Pri Rajčianke 139 , 013 19 Zbyňov
detail
20.01.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí diela a zhotovení internetovej stránky podpísanej 16.8.2011
Cena odplatného technického servisu
1/2021
120.00 BROS Computing , s.r.o.
Zádubnie 169 , 010 03 Žilina
detail