Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
31.12.2015 Dohoda o zimnej údržbe miestnych komunikácií a verejného priestranstva
poskytovanie zimnej údržby miestnych komunikácii a verejného priestranstva
39/2015
17.00 CHALUPY AKZ, s.r.o.
Rajecká Lesná 461, 013 15
detail
31.12.2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
audit účtovnej závierky, výročnej správy, overenie v zmysle rozpočtových pravidiel
41/2015
570.00 Ing. Mária Kasmanová
Hlavná 6/3, 01314 Kamenná Poruba
detail
31.12.2015 Dodatok č. 6 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec - Šuja zo dňa 1.1.2005
uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu
40/2015
41.84 Skládka odpadov Rajeckého regionu
nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec
detail
31.12.2015 Rámcová zmluva
dodávka bravčového, hovädzieho mäsa a hydiny
42/2015
0.00 Furond - Furmánková, Ondrejka
Sládkovičova 680, 015 01 Rajec
detail
31.12.2015 Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní audítoských služieb
zrušenie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
43/2015
0.00 RVC Senica s.r.o.,
M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica
detail
31.12.2015 Zmluva o vývoze komunálneho dopadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
44/2015
16.60 URÍK s.r.o.
Zátočná 467/16, 013 13 Rajecké Teplice
detail
30.12.2015 Dohoda
dohoda o ponechaní autobusovej čakárne na parcele č. 4
38/2015
35.00 Mária Špániková
Domaniža č. 196, 018 16
detail
21.12.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
uzatvorenie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
37/2015
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
16.12.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
používanie služieb k pripojeniu Dátového centra obcí a miest
36/2015
0.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
07.12.2015 Poistka č. 4220031912 písomné potvrdenie o prijatí návrhu č. 4220031912 Majetok & Efekt
poistenie majetku
35/2015
255.76 Uniqa poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
detail
04.12.2015 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle §51 zákona č. 40/1963 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
poskytnutie služieb - konzultačné, poradenské služby
33/2015
0.00 EuroPro Slovensko, n.o.
Na kopci 652/3, 010 01 Žilina
detail
04.12.2015 Dohoda číslo 07/§ 52/2015
vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
34/2015
1,429.20 Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
03.12.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezevy predsedu vlády SR
dotácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia
32/2015
8,000.00 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
detail
27.11.2015 Zmluva o dielo č. SB 237112015
vyhotoenie žiadosti o finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
30/2015
100.00 Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
detail
27.11.2015 Zmluva o dielo č. SB 27112015/1
vyhotovenie dokumentu k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
31/2015
896.00 Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
detail
23.11.2015 Zmluva o výpožičke podperných bodov č.Z-D-2015-001551-00
podperné body
28/2015
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
23.11.2015 Dohoda o spolupráci č. Z-D-2015-001552-00 uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení zmien a doplnkov
spolupráca pri zverejňovaní oznámení a pri plnení povinností Obce
29/2015
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
03.11.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
aktivácia účastníckeho programu
27/2015
30.00 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
23.10.2015 Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. Občianskeho zákonníka
finančný dar
26/2015
507.10 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
30.09.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravy
úprava ceny stravného
25/2015
2.40 HAR3TECH, s.r.o.
Veľká Čierna 120, 015 01 Rajec
detail
29.09.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo SLP-2015-0430/OPIS
pripojenie k informačnému systému Dátového centra obcí
24/2015
0.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
16.09.2015 Kúpna zmluva uzatvorená podľľa §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších prepisov
predaj parcely KNC č. 749/3 a KNC č. 749/4
23/2015
37.60 Jurkech Peter rod. Jurkech a manž. Jurkechová Anna
Veľká Čierna 67
detail
14.09.2015 Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. Občianskeho zákonníka
finančný dar
22/2015
1,268.88 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
31.08.2015 Zmluva o poskytovaní stravy
zabezpečenie stravy
21/2015
2.33 HAR3TECH, s.r.o.
Veľká Čierna 120, 015 01 Rajec
detail
14.08.2015 Zmluva o dielo - zateplenie a stavebné úpravy objektu Materská škôlka
Materská škôlka Veľká Čierna - zateplenie a stavebné úpravy objektu
18/2015
2,100.00 Ing. arch. Jozef Troliga
Lazovná 16, 97401 Banská Bystrica
detail
14.08.2015 Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb
poskytovanie poradenských služieb
19/2015
0.00 P4You, s.r.o.
Bratislava - Dúbravka 841 02
detail
14.08.2015 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
poradenské služby pri procesoch obvyklých vo verejnom obstarávaní
20/2015
2,400.00 Ultima Ratio, s.r.o.
Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
detail
22.07.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: 005/1.1MP/2009
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na "Vodovod Veľká Čierna"
17/2015
0.00 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
detail
10.07.2015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov star.dôchod.sporenia Soc. poisťovne z evidencie samostatne hospod. roľníkov
poskytovanie údajov z evidencie SHR
16/2015
0.00 Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
detail
02.07.2015 Zmluva o poskytnutí daru
finančný dar na obecné hody
15/2015
300.00 AGROREGIÓN, a.s.
Hollého 203/50, 015 01 Rajec
detail
29.05.2015 Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka
Spolupráca vo veci informovania a základného poradenstva ohľadom budúcich príležitosti na čerpanie NFP a na jeho projekty zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie
14/2015
999.00 P4U, s.r.o.
Tranovského 55, 841 02 Bratislava
detail
04.05.2015 Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka
poskytnutie plaveckého výcviku pre žiakov MŠ
13/2015
18.00 Mestské športové kluby
Športová hala, sídl. SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica
detail
27.04.2015 Darovacia zmluva č. 1/2015
Finančný dar MŠ
12/2015
2,000.00 GEOstatik a.s.
Kragujevská 11, 010 01 Žilina
detail
20.04.2015 Licenčná zmluva č. U1963/2015
poskytnutie licencie program URBIS a poskytnutie služby Systémová podpora
10/2015
1.00 MADE spol. s.r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
detail
20.04.2015 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
elektronická faktúra
11/2015
0.00 MADE spol. s.r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
detail
08.04.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
poskytovanie služieb: komunikačné, informačné , elektronické
9/2015
0.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
02.04.2015 Zmluva o dielo
vyhotovenie projektu
8/2015
996.00 Premier Consulting, spol. s.r.o.
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
detail
31.03.2015 Celoročná dodávateľská zmluva
dodávka potravín do ŠJ
6/2015
0.00 Jana Klabníková
Lipová 157/4, 015 01 Rajec
detail
31.03.2015 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
vývoz pevného kom.odpadu a drobného stav.odpadu vo VOK
7/2015
1.42 URÍK s.r.o.
Zátočná 467/16, 013 13 Rajecné Teplice
detail
09.03.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na mzdy a prevádzku CVČ
4/2015
160.00 Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1 , 010 01 Žilina
detail
09.03.2015 Zmluva o dielo
Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby
5/2015
30.00 Mgr. Slavomír Gocál
Kudlov 1 253 , 023 14 Skalité
detail
10.02.2015 Zmluva o spolupráci
2 % zo zaplatenej dane z príjmu
3/2015
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12 , 010 01 Žilina
detail
30.01.2015 Dodatok č.3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1.júna 2010
Týmto dodatkom sa mení nasledujúci článok zmluvy o zriadení spoločného úradu - Zmluvné strany
2/2015
0.00 Obce Spoločného obecného úradu
00
detail
22.01.2015 Dodatok č.2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1.júna 2010
Týmto dodatkom sa mení nasledujúci článok zmluvy o zriadení spoločného úradu - Zmluvné strany
1/2015
0.00 Obce Spoločného obecného úradu
00
detail